Auto Zrucký NISSAN - GDPR

GDPR

Požádali jsme vás o poskytnutí některých vašich osobních údajů. Společnostem Auto Zrucký spol. s r.o.,se sídlem Lišanská 171/32,161 00 Praha 6, Nissan Automotive Europe, se sídlem 8 Rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francie a Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft., se sídlem 1117 Budapešť, Infopark sétány 3/B.ép., jednající prostřednictvím Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft. – organizační složka, se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staška 2027/77, 14000 (níže společně označovány jako „my“, „nám“ nebo „správci osobních údajů“) to umožní lépe vyhovět vašim potřebám a zajistit hladkou vzájemnou komunikaci. Každý z nás je samostatným a nezávislým správcem osobních údajů.

V souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů níže uvádíme podrobnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, které s námi budete sdílet, z  naší strany.

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Za výše uvedenými účely zpravidla zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

  • identifikační údaje (tj. jméno, příjmení, titul, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, DIČ, IČO, číslo řidičského průkazu, apod.);
  • údaje o osobních poměrech (tj. hobby, rodinný stav, pohlaví, datum narození, preferovaný jazyk, apod.);
  • údaje vztahující se k vozidlu (tj. model, který vás zajímá, vámi zakoupená vozidla, díly a služby a vámi vlastněná nebo užívaná vozidla, VIN kód, atd.);
  • údaje o finanční situaci (tj. podrobnosti o financování, apod.)

2. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

V tabulce níže uvádíme maximální dobu uchovávání vašich osobních údajů pro každý z výše uvedených účelů zpracování. Po uplynutí této doby nebudeme vaše osobní údaje za tímto účelem nadále zpracovávat.

Účely

Uchovávání údajů

za účelem definice a správy nabídek produktů nebo služeb, o které máte zájem

ne déle než 1 rok od nabídky

za účelem prodeje výrobků a služeb a při správě našich vzájemných smluvních vztahů v souvislosti s vozidlem nebo službami

v souladu s platným právem

v souvislosti se zodpovězením jakýchkoli jiných vašich dotazů ohledně výrobků a služeb

ne déle než 1 rok od požadavku

pro potřeby analýzy výkonnosti našich reklam a efektivity našich prodejních a poprodejních služeb, jakož i analýzy trhu

ne déle než 5 let od zveřejnění reklamy nebo poskytnutí prodejních či poprodejních služeb

při zasílání relevantních informací  o vašich vozidlech a  službách, které jsme vám poskytli (tj. o bezpečnosti výrobků, zárukách, připomenutí servisních prohlídek)

 v souladu s platným právem

za účelem  zasílání personalizovaných reklam (přímý marketing, newslettery, profilování)

ne déle než 5 let po získání údajů a souhlasu našich zákazníků a 3 roky po získání údajů a souhlasu našich potenciálních zákazníků nebo do odvolání souhlasu, podle toho, co nastane dříve

za účelem provádění průzkumu spokojenosti zákazníků

 po dobu trvání průzkumu, avšak ne déle než 1 rok

za účelem spravování požadavků na testovací jízdy

po dobu 3 let po absolvování testovací jízdy pro potenciální zákazníky

po dobu 5 let po absolvování testovací jízdy pro zákazníky

3. KOMU ÚDAJE POSKYTUJEME?

Za účelem zlepšování produktů a služeb můžeme vaše osobní údaje poskytovat našim partnerům, jak je uvedeno níže. Můžeme vás ujistit, že přijmeme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili, že je  vašim údajům poskytována stejná úroveň ochrany, jakou bychom jim poskytovali my.

3.1. Poskytovatelé služeb

Údaje poskytujeme společnostem, které zajišťují poskytování služeb jménem naší společnosti. Patří sem hostování internetových stránek, e-mailové služby, marketing, zajišťování zákaznických slosování, soutěží a jiných druhů propagace, audity, zpracování objednávek zákazníků, analýza dat, služby zákazníkům, průzkumy mínění a spokojenosti zákazníků. Tyto společnosti jsou vázány povinností ochrany vašich údajů a mohou mít sídlo kdekoliv, kde působí naše společnost.

3.2. Ostatní příjemci

Osobní údaje můžeme poskytovat ostatním společnostem ve skupině Nissan, které budou používat vaše údaje výhradně pro účely a podle zásad, které jsou stanoveny v tomto dokumentu.

V případě fúze, reorganizace, akvizice, joint venture (spojení podniků) atd. mohou být jakékoliv osobní údaje předány příslušným třetím stranám.

3.3. Dodržování právních předpisů a bezpečnost

Na základě zákonných předpisů, v rámci soudních či správních řízení, sporů a/nebo požadavků veřejných a státních orgánů v zemi vašeho pobytu nebo mimo ni může být nezbytné, abychom vaše osobní údaje poskytli. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout také, jsme-li k tomu nuceni v zájmu národní bezpečnosti, vymáhání práva nebo jiných otázek veřejného významu, pokud je zveřejnění nezbytné nebo přiměřené. Pokud to zákony umožňují, budeme vás před takovým předáním údajů informovat.

Vaše osobní údaje můžeme poskytovat i v případech, kdy se v dobré víře ujistíme, že jejich poskytnutí je v přiměřené míře nezbytné za účelem ochrany našich práv a uplatnění dostupných právních prostředků, uplatňování našich smluvních podmínek, vyšetřování podvodných aktivit nebo ochrany našich aktivit či uživatelů.

3.4. Předávání mimo EHP

Pokud je součástí výše zmíněného poskytování vašich osobních údajů jejich předání mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), věnujeme zpracování vašich osobních údajů zvláštní pozornost a z tohoto důvodu v případech, kdy dochází k předávání údajů mimo EHP, přijímáme taková opatření, abychom zajistili, že je předávaným osobním údajům poskytována náležitá úroveň ochrany. V takovém případě můžete obdržet informace o takto přijatých opatřeních po zaslání svého požadavku příslušnému správci osobních údajů na příslušnou výše uvedenou e-mailovou adresu, a tímto způsobem můžete také získat informace o předávaných údajích (pokud jsou nějaké údaje takto předávány).

4. Jaká máte práva?

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, případně právo požadovat jejich opravu nebo výmaz. Proti zpracování vašich osobních údajů můžete vznést námitku, případně můžete požádat o omezení jejich zpracování. Své osobní údaje si dále můžete vyžádat, a to ve strukturovaném a běžně používaném formátu.

V případě jakýchkoli těchto žádostí nebo stížností týkajících se způsobu, jakým společnost Auto Zrucký spol. s r.o. zpracovává vaše osobní údaje, prosím zašlete e-mail na adresu gdpr@autozrucky.cz .

V případě jakýchkoli těchto žádostí nebo stížností týkajících se způsobu, jakým společnost Nissan Automotive Europe zpracovává vaše osobní údaje, prosím kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů zasláním e-mailu na adresu dpo@nissan-europe.com

V případě jakýchkoli těchto žádostí nebo stížností týkajících se způsobu, jakým společnost Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft., jednající prostřednictvím Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft. – organizační složka zpracovává vaše osobní údaje, prosím zašlete e-mail na adresu  czechrep@nissan-services.eu .

 

Jako poslední možnost máte dále právo podat stížnost u příslušného úřadu na ochranu osobních údajů.

Název úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů

Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika

Doručovací adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika

Telefon: +420 234 665 111

Fax: +420 234 665 444

E-mail:  posta@uoou.cz

Webová stránka:  https://www.uoou.cz


Spotlight